at 2012-03-30T19:21:53+00:00

یاد رادیو فیلپس پدربزرگم بخیر که تعریف میکرد همیشه باهاش جنگ ۶ روزه رو شنیده بود! یادش بخیر!

M∂hmood likes this.