at 2012-04-15T15:34:32+00:00

این اینترنت خونه چرا اینطوریه. بدو فیل‌ترها را با سرعت 170kB/s میاره فیلتر‌شکن شده ها را با سرعت ۱kbit!!!