at 2013-01-08T11:10:23+00:00

♻ : جایی که زنده ها کاری نمیکنند باید دل به رحمت مرده ها بست