Akari-chan

Akari-chan at

#dukenukem

Babes, bullets, bombs... Damn, I love this job!!