GNUstav Huarcaya

GNUstav Huarcaya at

>> JanKusanagi @ DM:

“>> GNUstav Huarcaya:
“Probaste Impeller?”
Impeller no vale para Android 2.x.”

:(