Keisuke Mori forestk@identi.ca

Japan

NO MUSIC, NO LIFE NO COFFEE, NO WORK NO WAR, YES PEACE