Tom Tishken

Note - No 0 or 1 since this typewriter is analog.

Tom Tishken at

No 0 or 1 since this typewriter is analog.
--
th@v.st
URL: https://social.v.st/@th/105476820645780630