Sasan S

Sasan S at

تحریم‌ها و پول بی ارزش کافی نبود که وب سایت استیم رو هم فیلتر کردید؟ یک عده پوفیوز شدن مسئول‌های این مملکت. چطور آدم حرص نخوره.
رفتم در خواست ذفع فیلتر بدم نوشت قبلا بررسی شه محتوای مجرمانه زیاد داره سایت

aliva at 2013-07-14T17:16:16Z