testbeta

testbeta at

run a coffee bot @ raspberry pi zero.