Hugo Roy

Hugo Roy at

Here's my update to the User Data Manifesto v2 Draft. http://hugoroy.eu/Manifesto.html

Bruno Miguel likes this.