Kontalk Network

Kontalk 4.0.3 available

Kontalk Network at

This hotfix release fixes some scenarios causing crashes: https://forum.kontalk.org/t/kontalk-4-0-3-other-hotfixes-released-2017-04-23/244

EVAnaRkISTO likes this.

EVAnaRkISTO shared this.