RA Michael Seidlitz

RA Michael Seidlitz at

Betriebsschließungsversicherung muss für Corona-Betriebsschließung Zahlung leisten

LG Hamburg, Urteil vom 04.11.2020, 412 HKO 83/20


LG Hamburg, Urteil vom 04.11.2020, 412 HKO 91/20