Amitai Schleier

Amitai Schleier at

Presenting "Strangle Your Legacy Code" for #BCSMiniSpa in 10 minutes. https://schmonz.com/talk/2020-minispa/ #LegacyCode