Synesios Christou synchris@identi.ca

Kato Polemidia, Cyprus