nybill nybill@identi.ca

New York, United States

I've started a status.net instance: http://sn.gunmonkeynet.net